Difference between revisions of "Template:Dwarves"

The official GemStone IV encyclopedia.
Jump to: navigation, search
(expanded width)
(added 'and towns)
Line 5: Line 5:
 
|'''Clans:''' [[Khanshael|The Khanshael]] | [[Egrentek Clan]] | [[Gotronek Clan]] | [[Greetok Clan]] | [[Grenroa Clan]] | [[Gulroten Clan]] | [[Kazunel Clan]] | [[Kikthuum Clan]] | [[Krethuum Clan]] | [[Mordrakam Clan]] | [[Oltregek Clan]] | [[Parkshnuum Clan]] | [[Ragnak Clan]] | [[Ralgrenek Clan]] | [[Reznek Clan]] | [[Roramnoak Clan]] | [[Schneckgren Clan]] | [[Sharznekgren Clan]] | [[Smaelton Clan]] | [[Toktrog Clan]]
 
|'''Clans:''' [[Khanshael|The Khanshael]] | [[Egrentek Clan]] | [[Gotronek Clan]] | [[Greetok Clan]] | [[Grenroa Clan]] | [[Gulroten Clan]] | [[Kazunel Clan]] | [[Kikthuum Clan]] | [[Krethuum Clan]] | [[Mordrakam Clan]] | [[Oltregek Clan]] | [[Parkshnuum Clan]] | [[Ragnak Clan]] | [[Ralgrenek Clan]] | [[Reznek Clan]] | [[Roramnoak Clan]] | [[Schneckgren Clan]] | [[Sharznekgren Clan]] | [[Smaelton Clan]] | [[Toktrog Clan]]
 
|-
 
|-
|'''Cities:''' [[Bortrazo's Canyon]] | [[Chiostolis]] | [[Eregendo Dzu]] |  [[Eregrek]] | [[Gezunel]] |  [[Ghareschnek]] | [[Grentok]] | [[Lake Jostallim]] | [[Kharam Dzu]] | [[Khazar's Hold]] | [[Kherram Olt Dzu]] | [[Kragnek Dzu]] | [[Mithgrek]] | [[Mordram]] | [[Parshillam Dzu]] | [[Rockmelderam]] | [[Vaslavia Meadows]] | [[Zhindel Post]] | [[Zul Brechinzm]] | [[Zul Golorot]] | [[Zul Logoth]] | [[Zul Roram]] | [[Zul Sharzen]] | [[Zul Zybrano]]
+
|'''Cities and towns:''' [[Bortrazo's Canyon]] | [[Chiostolis]] | [[Eregendo Dzu]] |  [[Eregrek]] | [[Gezunel]] |  [[Ghareschnek]] | [[Grentok]] | [[Lake Jostallim]] | [[Kharam Dzu]] | [[Khazar's Hold]] | [[Kherram Olt Dzu]] | [[Kragnek Dzu]] | [[Mithgrek]] | [[Mordram]] | [[Parshillam Dzu]] | [[Rockmelderam]] | [[Vaslavia Meadows]] | [[Zhindel Post]] | [[Zul Brechinzm]] | [[Zul Golorot]] | [[Zul Logoth]] | [[Zul Roram]] | [[Zul Sharzen]] | [[Zul Zybrano]]
 
|}
 
|}

Revision as of 22:29, 6 September 2006

Dwarven Cultures - edit
Clans: The Khanshael | Egrentek Clan | Gotronek Clan | Greetok Clan | Grenroa Clan | Gulroten Clan | Kazunel Clan | Kikthuum Clan | Krethuum Clan | Mordrakam Clan | Oltregek Clan | Parkshnuum Clan | Ragnak Clan | Ralgrenek Clan | Reznek Clan | Roramnoak Clan | Schneckgren Clan | Sharznekgren Clan | Smaelton Clan | Toktrog Clan
Cities and towns: Bortrazo's Canyon | Chiostolis | Eregendo Dzu | Eregrek | Gezunel | Ghareschnek | Grentok | Lake Jostallim | Kharam Dzu | Khazar's Hold | Kherram Olt Dzu | Kragnek Dzu | Mithgrek | Mordram | Parshillam Dzu | Rockmelderam | Vaslavia Meadows | Zhindel Post | Zul Brechinzm | Zul Golorot | Zul Logoth | Zul Roram | Zul Sharzen | Zul Zybrano